Comercial terms – Quest in Tour

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1. Smluvní vztah

2. Předmět plnění

3. Náklady a platby za služby

4. Ochrana osobních údajů

5. Odpovědnost Společnosti

6. Odpovědnost Klienta

7. Odpovědnost stran za škody a nehody

8. Úprava Smlouvy

9. Ukončení Smlouvy

10. Odpovědnost za porušení podmínek při poskytování služeb

11. Vyplacení náhrady

12. Okolnosti vyšší moci

13. Řešení sporů

14. Závěrečná ustanovení

Příloha 1. Podmínky ukončení smlouvy

Příloha 2. Postup přijímání a posuzování reklamací

Obecná ustanovení
Přečtěte si Obchodní podmínky používání webových stránek Společnosti QuestinTour s.r.o., se sídlem: Česká republika, Praha 9, Vamberská 262, PSČ 199 00, identifikační číslo 06135803, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, č. B 8573 (dále jen Společnost), které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Klienty (dále jen Klient) a QuestinTour s.r.o. (dále Obchodní podmínky).

Stisknutím tlačítka Klient automaticky souhlasí se všemi obchodními podmínkami a dohodami zveřejněnými na webových stránkách Společnosti.

Pokud má Klient při používání tohoto webu nějaké dotazy nebo připomínky, obrátí se na Společnost e-mailem.

Tyto podmínky mohou být kdykoli aktualizovány nebo zrušeny. Společnost proto doporučuje Klientům sledovat tuto stránku, aby vždy znali aktuální Obchodní podmínky.

Používáním webových stránek Společnosti Klient souhlasí s podmínkami použití, ale pokud s nimi Klient nesouhlasí, nesmí tyto webové stránky používat. Vytvoření, existence, interpretace, plnění, provoz a všechny následné aspekty těchto podmínek nebo jakékoli ustanovení těchto podmínek, se řídí zákony České republiky.

Tato stránka a všechny materiály na ní zveřejněné jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Jsou majetkem Společnosti a Společnost má výlučné právo je používat.

Materiály zveřejněné na stránkách tohoto webu byly vytvořeny autory a jsou poskytovány pouze pro informaci. Mezi takové materiály patří design, umístění, vnější vzhled, grafika, dokumenty a další obsah, konkrétně: články, zprávy, prezentace, příběhy, logo, ochranné známky (registrované nebo neregistrované) a další text.

Bez písemného souhlasu Společnosti nemá Klient právo distribuovat materiály webu, kopírovat je, měnit, pokud nebude v budoucnu uvedeno jinak. Web nezveřejňuje materiály, které by porušovaly příslušné zákony. Web nenese žádnou odpovědnost za zveřejněné reklamní materiály.

1. Smluvní vztah

1.1. Všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a jejích Klientů ve vztahu ke všem nabídkám, aplikacím, službám a smlouvám uzavřeným mezi nimi (dále jen Smlouva), pokud obě strany nestanoví jinak.

1.2. Dokumenty Smlouvy stanoví přijaté nabídky a žádosti, na jejichž základě jsou uzavírány smluvní vztahy mezi Společností a Klientem.

2. Předmět plnění

2.1. Společnost poskytuje služby uvedené ve specifikacích Smlouvy, které mohou být realizovány v plném nebo částečném plnění.

2.2. Klient se zavazuje uhradit náklady za poskytované služby v souladu s podmínkami Smlouvy.

3. Náklady a platby za služby

3.1. Cena služeb je uvedena na webových stránkách Společnosti a ve Smlouvě.

3.2. Cena jedné Prohlídky s kvízem v audio provedení stojí 880 Kč (včetně DPH). Cena jedné Prohlídky s kvízem bez audio provedení stojí 760 Kč (včetně DPH). Podrobné informace o způsobech platby, slevách a bonusech jsou uvedeny na webové stránce v části „Platba a příjem Prohlídek s kvízem“. Souhlasem s Obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko Klient automaticky souhlasí také s podmínkami uvedenými v této části.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Společnost od okamžiku registrace Klienta na webu získává přístup k informacím o jeho osobních údajích, zejména k informacím o příjmení, křestním jménu, e-mailové adrese a dalších údajích.

4.2. Zpracování osobních údajů Klienta probíhá v souladu s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách v části „Osobní údaje“. Souhlasem s Obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko na tomto webu Klient dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním.

4.3. Pro ověření poskytnutých údajů si Společnost vyhrazuje právo požadovat online nebo offline doklad totožnosti. V případě změny osobních údajů je Klient povinen sám opravit údaje v systému, nebo se pro provedení změn obrátí na službu podpory.

4.4. Informace přestanou být důvěrné, pokud:

– informace poskytnuté straně podle této Smlouvy byly veřejně známy v době uzavření a fungování Smlouvy;

– informace, které se staly veřejnými poté, co byly poskytnuty jednou ze stran, s výjimkou případů, kdy byly tyto informace zveřejněny z důvodu porušení této Smlouvy;

– informace, které byly známy jedné ze stran před jejich poskytnutím;

– informace, které je smluvní strana povinna poskytnout oprávněné osobě na základě obecně závazných právních předpisů.

5. Odpovědnost Společnosti

5.1. Podmínky použití tohoto webu nevylučují odpovědnost Společnosti; pokud dojde k pokusu o vyloučení této odpovědnosti, bude považován za nezákonný.

5.2. Společnost nezaručuje, že stránka bude kompatibilní se všemi nebo některými hardwarovými nebo softwarovými nástroji, které Klient používá. Společnost nezaručuje, že tato stránka bude vždy v daném okamžiku k dispozici. Společnost si vyhrazuje právo tento web kdykoli zavřít nebo změnit. Společnost má právo přerušit, pozastavit nebo odmítnout vstup Klienta na tento web. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené změnami obsahu stránek nebo nemožností tyto stránky používat.

5.3. Společnost odpovídá za škodu způsobenou Klientovi v důsledku porušení podmínek Společností. Společnost neodpovídá za žádné škody, které neočekávaně vzniknou v důsledku porušení těchto podmínek Společností, pokud tuto škodu nebylo možné předvídat na obou stranách před vstupem Klienta na tento web. V tom případě není Společnost odpovědná za ztrátu dat a ušlý zisk spojený s pozastavením nebo ukončením služeb webu nebo použitím dalších informací z něj.

5.4. Vezměte prosím na vědomí, že informace zveřejněné na tomto webu jsou určeny pouze pro obecné informace a pro zájemce. Společnost se snaží zajistit, aby informace na webu byly přesné a aktuální, ale nenese žádnou odpovědnost za nepřesnosti, proto by se Klient neměl spoléhat na tyto informace úplně.

5.5. Společnost zajišťuje zabezpečení účtu Klienta před neoprávněným přístupem a také se zavazuje, že nepředá ani nezveřejní informace poskytnuté Klientem při registraci a používání stránky, s výjimkou případů, kdy je to popsáno v právních předpisech země, ve které uživatel působí.

5.6. Společnost odpovídá za škodu způsobenou Klientovi v důsledku porušení povinností, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle platných právních předpisů a/nebo neprofesionálním chováním Klienta nebo jiného uživatele. V tomto případě je Společnost povinna uhradit prokazatelnou skutečnou škodu způsobenou Klientovi pouze zaviněním Společnosti, a to pouze částku zaplacenou Klientem na základě příslušných smluvních dokumentů (bez DPH). Ušlý zisk ani následné ztráty se v zásadě nehradí.

6. Odpovědnost Klienta

6.1. Klient musí mít platný cestovní doklad, který splňuje požadavky pro návštěvu jiných zemí; dodržovat zákony navštívených zemí a mít po celou dobu cesty uzavřenou pojistnou smlouvu. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách v části „Platby a příjem Prohlídek s kvízem“. Souhlasem s Obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko Klient automaticky souhlasí s podmínkami uvedenými v této části.

6.2. Při procházení Prohlídky s kvízem je Klient plně odpovědný za vlastní bezpečnost a musí se během prohlídky řídit pokyny.

6.3. Pokud se Prohlídky účastní Klient mladší 18 let, musí poskytnout písemný souhlas svého právního zástupce pro samostatné využívání služeb Společnosti nebo potvrzení doprovodu účastníka staršího 18 let. Jednotlivcům mladším 15 let musí být během Prohlídky zajištěn doprovod a dohled účastníka staršího 18 let. Osoby doprovázející Klienta mladšího 15 let nesou plnou právní odpovědnost za tohoto Klienta.

6.4. Klient se musí během Prohlídky chovat v souladu s kulturními zvyky navštívených zemí, nesmí poškozovat přírodu a životní prostředí, historické a kulturní památky navštívené země.

6.5. Pokud je Klient pod vlivem alkoholu nebo jiných drog a jeho fyzický a psychický stav nesplňuje požadavky programu Prohlídky, má Společnost právo Klienta z programu vyloučit nebo mu zakázat Prohlídku nebo přijmout jiná přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti Klienta. V takovém případě může být Klient vyloučen z Prohlídky bez vrácení finančních prostředků. Společnost není právně odpovědná za tohoto Klienta.

6.6. Klient nese plnou odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na cestu, její nedodržení není důvodem pro odstoupení od Smlouvy.

6.7. Klient prohlašuje, že si není vědom žádných omezení, která by mu mohla bránit v bezproblémové účasti na Prohlídce s kvízem.

7. Odpovědnost stran za škody a nehody

7.1. Klient je za všech okolností povinen jednat tak, aby předcházel poškození své osoby, ostatních účastníků Prohlídky, Společnosti a jejích obchodních partnerů.

7.2. Klient se zavazuje dodržovat doporučení uvedená v Obchodní smlouvě a dohodách zveřejněných na webových stránkách Společnosti. Prodávající má právo vyloučit Klienta z účasti na Prohlídce v případě porušení bezpečnosti a v případě porušení požadavků bodu 6 této Smlouvy. Pokud je Klient z Prohlídky vyloučen v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Obchodních podmínkách nebo Smlouvě, musí před ukončením Smlouvy nahradit nebo odstranit škodu způsobenou během Prohlídky.

7.3. Společnost odpovídá za škody a ztráty způsobené porušením povinností ze strany Společnosti nebo jejích dodavatelů. Společnost nenese odpovědnost za škodu způsobenou Klientem nebo třetí stranou, která nesouvisí s poskytováním služeb v případě, že nastanou mimořádné a nepřekonatelné okolnosti bez ohledu na dodavatele.

7.4. Pokud Společnosti vzniknou výdaje v důsledku porušení povinností Klientem v souladu s článkem 6 Smlouvy, je Klient povinen tyto výdaje uhradit v plné výši.

8. Úprava Smlouvy

8.1. Společnost si vyhrazuje právo provést určité změny svých smluvních závazků. V případě významných smluvních závazků je Společnost povinna poskytnout Klientovi textové znění v písemné formě. Drobné změny nedávají Klientovi právo odstoupit od Smlouvy. Změny se považují Klientem za přijaté po 10 dnech od jejich oficiálního zveřejnění na webových stránkách Společnosti nebo písemného oznámení o změnách e-mailem.

8.2. Spolu s poskytováním informací o změnách Smlouvy musí Společnost poskytnout Klientovi písemně informace, které odrážejí:

8.2.1. dopad navrhovaných změn na cenu služby;

8.2.2. období, během kterého může Klient od Smlouvy odstoupit, jakož i důsledky, pokud Klient neodstoupí od Smlouvy včas;

8.2.3. varianty možných alternativních Prohlídek a jejich cenu.

8.3. Pokud po provedení změn Klient neodstoupí od Smlouvy do 10 dnů, automaticky souhlasí se změnou závazků.

8.4. Pokud v důsledku změny závazků dojde ke snížení kvality nebo ke změně nákladů na Prohlídku, má Klient nárok na slevu dohodou.

9. Ukončení Smlouvy

9.1. Klient má právo vypovědět Smlouvu jednostranným oznámením ve lhůtě uvedené v příloze 1. „Podmínky ukončení Smlouvy“ bod 1.1. Souhlasem s Obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko Klient automaticky souhlasí s podmínkami uvedenými v této části. Po obdržení písemného oznámení od Klienta o ukončení Smlouvy je její účinnost pozastavena.

9.2. Pokud Klient porušil podmínky podle článku 6 Obchodních podmínek, má Společnost právo ukončit s Klientem uzavřenou Smlouvu bez vyplacení peněžních prostředků zaplacených za poskytovanou službu.

9.3. Pokud Klient odstoupí od Smlouvy z důvodu porušení povinností ze strany Společnosti, není povinen zaplatit náhradu škody.

10. Odpovědnost za porušení podmínek při poskytování služeb

10.1. Společnost odpovídá za řádné poskytování svých služeb a je povinna poskytovat pomoc Klientům, kteří se ocitli v obtížné situaci.

10.2. Pokud Klient zjistí porušení kvality poskytovaných služeb, musí se řídit podmínkami uvedenými v příloze 2. „Postup přijímání a posuzování reklamací“. Souhlasem s Obchodními podmínkami kliknutím na tlačítko Klient automaticky souhlasí s podmínkami uvedenými v této části.

10.3. Společnost je povinna ve stanovené lhůtě zjištěná porušení poskytovaných služeb eliminovat. V případě porušení materiální povahy má Klient právo odstoupit od Smlouvy s výplatou náhrady.

11. Vyplacení náhrady

11.1. Vyplacení náhrady za porušení podmínek Smlouvy Společností, jakož i za porušení a vady poskytované služby se provádí v souladu s články 7.2. a 10.4. a s podmínkami uvedenými v příloze 2. „Postup přijímání a posuzování reklamací“.

11.2. Pokud Klient po zakoupení Prohlídky na webu Společnosti nevyužil službu dobrovolně a bez objektivních důvodů v časovém rámci uvedeném na webových stránkách, ztrácí nárok na vrácení částky zaplacené za službu.

12. Okolnosti vyšší moci

12.1. Strana je zbavena odpovědnosti za nesprávné plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud prokáže, že jejich řádné plnění nebylo možné kvůli okolnostem vyšší moci, to znamená za podmínek mimořádných a nevyhnutelných. Mezi tyto okolnosti patří zejména: povodně, požáry, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy, válečné konflikty a nouzové stavy vyhlašované během pandemií nebo z jiných důvodů.

12.2. Pokud je jedna ze stran těmito událostmi ovlivněna, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou stranu. Písemné oznámení musí obsahovat popis mimořádné okolnosti, posouzení důsledků a vysvětlení toho, jak může tato událost ovlivnit plnění závazků strany podle této Smlouvy a kdy bude možné tyto povinnosti splnit.

12.3. Pozdní oznámení nebo nedostatečné oznámení okolností jedné ze stran druhé straně, pro které vznikla nemožnost plnění povinností, má za následek ztrátu práva odkazovat na tyto okolnosti.

12.4. Pokud okolnosti vyšší moci trvají jeden měsíc nebo pokud v době okolností vyšší moci existuje důvod domnívat se, že budou trvat alespoň jeden měsíc, zavazují se strany zahájit jednání co nejdříve s cílem vytvořit a realizovat další způsoby naplnění dohody.

13. Řešení sporů

13.1. Pokud strany nedosáhnou řešení sporu do šedesáti (60) dnů, může kterákoli ze stran předložit spor k arbitráži. Všechny spory vzniklé za současných podmínek a v souvislosti s nimi musí být řešeny rozhodčím soudem Hospodářské komory České republiky v souladu s předpisy a pravidly za přítomnosti tří osob.

14. Závěrečná ustanovení.

14.1. Pokud je jakékoli ustanovení nebo část Smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, zbývající části jsou plně platné a účinné.

14.2. Strany se dohodly a souhlasí s tím, že komunikace bude probíhat písemně e-mailem bez ověřeného podpisu.

Příloha 1. Podmínky ukončení smlouvy

1. Práva Klienta při ukončení Smlouvy

1.1. Klient má právo odstoupit od aktuální Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, s výjimkou dne uzavření Smlouvy a nákupu služeb.

1.2. Za účelem uplatnění práv na odstoupení od Smlouvy musí Klient informovat Společnost o svém rozhodnutí ukončit Smlouvu písemnou standardní formou (Žádost o přijetí a posouzení reklamací) na e-mailovou nebo poštovní adresu.

1.3. Písemné oznámení musí být zasláno před vypršením lhůty uvedené v článku 1.1.

2. Postup ukončení Smlouvy

2.1. Pokud Klient v souladu s bodem 1.1. odstoupí od této Smlouvy nejpozději do 14 dnů a během tohoto období neaktivoval přijatou službu, musí Společnost vrátit všechny platby ve stanovené lhůtě a bez prodlení, s odečtením bankovních provizí.

2.2. Vrácení zaplacené částky za službu se provádí stejným způsobem, jaký Klient použil při původní transakci, pokud neurčí jinou. Vrácení peněz se provádí až po obdržení potvrzení, že klient službu po zakoupení neaktivoval.

2.3. Pokud chce Klient odstoupit od Smlouvy se Společností, je povinen vyplnit formulář „Žádost o přijetí a posouzení reklamací“ a zaslat jej na e-mail Společnosti. Klient obdrží oznámení o ukončení Smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Уведомление о расторжении Соглашения Клиент получит на указанный в заявлении электронный адрес.

2.4. Typová forma ukončení Smlouvy:

Žádost

o přijetí a posouzení reklamací*

Jméno a příjmení

E-mailová adresa, ze které byla provedena registrace/platba:

Název Prohlídky s kvízem, ke které je vznášena reklamace:

Byla hra aktivována?

Datum aktivace hry:

Byla hra skončena?

Podstata problému:

Jaké řešení problému navrhujete?

* K aplikaci přiložte kopii objednávky/faktury/potvrzení o platbě/dalších dokumentů potvrzujících zakoupení této služby.

Příloha 2. Postup přijímání a posuzování reklamací

1. Obecná ustanovení

1.1. Tento bod upravuje Postup přijímání a posuzování reklamací a stížností Klienta na základě odpovědnosti Společnosti za poskytované služby, včetně podmínek, které nejsou v souladu se Smlouvou. Reklamace jsou posuzovány na základě právních předpisů České republiky v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a platným zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.

1.2. Tento Postup pro podávání a posuzování reklamací se vztahuje na služby poskytované na webových stránkách Společnosti.

2. Postup podání reklamace Klientem

2.1. Klient má právo podat stížnost na kvalitu služeb zakoupených na webových stránkách Společnosti. Tuto stížnost musí Klient podat písemně na webu Společnosti, která tyto služby poskytla.

2.2. Klient je povinen podat stížnost včas, tj. do 14 dnů. Tento požadavek umožní bezodkladně odstranit zjištěné vady. Prodloužení lhůty pro podání stížnosti snižuje přesnost a objektivitu posouzení podané stížnosti. Klient může uplatnit reklamaci v jakékoli formě s uvedením data, důvodu podání stížnosti a způsobu řešení problému.

2.3. Pokud Klient bez objektivních důvodů nepodá reklamaci do 14 dnů od zakoupení nebo skutečného využití služby, ztrácí právo na slevu a na plnou náhradu za službu.

2.4. V reklamaci je Klient povinen uvést jméno, příjmení, adresu, odůvodnění reklamace, kdy a kde reklamace vznikla, jakým způsobem by Klient přednostně problém vyřešil. Doporučuje se přiložit doklad o poskytnuté službě: kopii objednávky, fakturu, potvrzení o platbě a další dokumenty potvrzující zakoupení této služby. To usnadňuje proces vyřizování reklamace.

2.5. Správa webových stránek Společnosti nebo oprávněný zástupce po náležitém zvážení všech skutečných a právních okolností jsou povinni rozhodnout o reklamaci do 30 dnů a provést nezbytné prověření všech okolností reklamace. Tato lhůta nezohledňuje dobu potřebnou k odbornému posouzení podané reklamace.

2.6. Reklamace je považována za přijatou po potvrzení přijetí reklamace správou webových stránek Společnosti prostřednictvím e-mailu.

2.7. V případě ústní stížnosti je oprávněný zástupce Společnosti povinen sepsat protokol o reklamaci s potvrzením přijetí reklamace. V protokolu je nutné uvést, kdy byla reklamace uplatněna, osobní údaje Klienta, podstata reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem Společnosti. Klient obdrží jednu kopii tohoto dokumentu a svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s obsahem protokolu a jeho přijetím.

3. Postup Společnosti při vyřizování reklamací Klientů

3.1. V případě, že je reklamace považována za zcela nebo částečně oprávněnou, je služba nahrazena nebo vyměněna za jinou službu, která nepřesahuje dříve přijaté náklady. V některých případech je poskytována sleva.

3.2. Pokud je reklamace považována za neopodstatněnou, je Klient písemně informován o důvodech odmítnutí reklamace.

3.3. Pokud nastanou okolnosti, jejichž původ a výsledek nezávisí na vůli, činnosti a procesu provádění služby nebo na okolnostech na straně Klienta, na jejichž základě Klient plně nebo částečně nevyužil objednané a placené služby Společnosti, nemá Klient právo na vrácení zaplacené částky nebo slevy.

4. Další podmínky

Při posuzování reklamací se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanský zákoník a Zákon o ochraně spotřebitele České republiky. V případě, že pohledávku nelze vyřešit ke spokojenosti obou stran vzájemnou dohodou, má Klient právo podat žádost o předběžné řešení sporu, které provádí pověřený orgán v České republice, a to:

Ústřední inspektorát, oddělení ADR, st. Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr@coi.cz, www.coi.cz.