Agency Partner Program Agreement – Quest in Tour

Smlouva o veřejné nabídce účastníka Partnerského programu

1. Obecná ustanovení

2. Předmět Smlouvy

3. Působení Společnosti a Partnera

4. Termín a postup ukončení Smlouvy

5. Zvláštní podmínky a odpovědnost stran

6. Sídlo Společnosti a podrobnosti o Společnosti

Příloha 1. Technické a provozní podmínky

Příloha 2. Postup výpočtu a výplaty odměny

Příloha 3. Dotazník pro Partnera (fyzická osoba)

Příloha 4. Dotazník pro Partnera (právnická osoba a OSVČ)

1. Obecná ustanovení

1.1. Tento dokument je oficiální nabídkou (veřejnou nabídkou) na uzavření Smlouvy mezi společností QuestinTour s.r.o., se sídlem: Česká republika, Praha 9, Vamberská 262, PSČ 199 00, identifikační číslo 06135803, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, č. B 8573 (dále jen Společnost) a účastníkem Partnerského programu (dále jen Partner).

1.2 Veřejná nabídka Partnerského programu (dále jen Smlouva) je uzavřena ve zvláštním režimu: přijetí a potvrzení této Smlouvy, obsahující všechny požadované podmínky, bez podpisu oběma stranami. Tato Smlouva má právní sílu v souladu se zákonem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je právně ekvivalentní Smlouvě podepsané oběma stranami.

1.3. Skutečnost přijetí veřejné nabídky a podmínek uvedených níže v této Smlouvě spočívá v tom, že ji Partner potvrdí tlačítkem, dále použije speciální Partnerský program a systém pro získání uživatelů (dále jen Klienti) prostřednictvím odkazů s jedinečným číslem, které identifikuje Partnera. To znamená, že potvrzení nabídky má právní sílu rovnající se uzavření Smlouvy za podmínek stanovených v nabídce.

1.4. Tato dohoda se považuje za uzavřenou od okamžiku, kdy je potvrzena oběma stranami, a je platná, dokud nejsou splněny všechny závazky vyplývající z této dohody.

1.5. V této dohodě Partner potvrzuje svoji připravenost udělit práva Společnosti na zpracování (včetně práva požadovat, shromažďovat, ukládat a předávat osobní údaje třetím stranám, je-li to nutné, za účelem plnění povinností vůči Společnosti; toto ustanovení Smlouvy je posuzováno s přihlédnutím k ustanovením zákona „O osobních údajích“) osobních údajů Partnera, které zahrnují informace o křestním jménu, příjmení, pohlaví, věku, kontaktních číslech a/nebo e-mailových adresách nebo jiných prostředcích elektronické komunikace, informace o platebních údajích, údaje o platném osobním dokladu (včetně přímo kopií tohoto dokladu a dalších dokumentů poskytnutých Partnerem), pokud jsou pro provedení této Smlouvy vyžadovány.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Podle Smlouvy může Partner získávat Klienty k používání webových stránek poskytovaných Společností.

2.2. Partner provádí určité činnosti v souladu s předpisy České republiky, které mohou pomoci oslovit uživatele internetu k používání webových stránek Zákazníka.

Činnosti Partnera k získání Klientů webových stránek musí splňovat následující podmínky:

2.2.1. je zakázáno používat poštu SPAM;

2.2.2. je zakázána podvodná reklama;

2.2.3. nadměrně rušivá reklama a jakékoli další akce, které poškozují dobré jméno Společnosti, jsou zakázány.

Korektnost a možnost využití každého jednotlivého způsobu k získání Klientů musí být dohodnuty se Společností.

3. Působení Společnosti a Partnera

3.1. Společnost:

3.1.1. musí poskytovat Partnerovi přístup k funkci, která umožňuje sledovat počet Klientů oslovených Partnerem, jakož i počet objednávek zaplacených Klienty, kteří byli Partnerem osloveni;

3.1.2. musí vyvinout veškeré úsilí přímo závislé na Společnosti, aby zajistila plynulý chod stránek;

3.1.3. musí brát v úvahu objednávky, které platí Klienti oslovení Partnerem, v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Příloze 1. „Technické a provozní podmínky“;

3.1.4. musí Partnerovi vyplatit odměnu, která se vypočítá v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze 2. „Postup výpočtu a výplaty odměny“;

3.1.5. nenese odpovědnost za zastavení provozu softwarových systémů Partnera nebo Klientů oslovených Partnerem nebo za výskyt jakéhokoli překážek, které narušují normální provoz softwarových systémů;

3.1.6. nenese odpovědnost za škodu způsobenou jednáním Partnera vůči třetím stranám;

3.1.7. nenese odpovědnost za ztrátu dat a ušlý zisk související s pozastavením nebo ukončením služeb webu nebo použitím dalších informací z něj.

3.2. Partner:

3.2.1. podniká kroky, kterými získává Klienty k používání webových stránek Společnosti;

3.2.2. používá funkci nabízenou Společností, která zajišťuje účtování Klientů oslovených Partnerem na webových stránkách Společnosti;

3.2.3. musí při své práci zohlednit technické podmínky uvedené v Příloze 1. „Technické a provozní podmínky“;

3.2.4. obdrží odměnu v souladu s Přílohou 2. „Postup výpočtu a výplaty odměny“;

3.2.5. je povinen přijmout možnosti, provádění a výsledky systémů nebo softwaru uvedených v této Smlouvě a používaných Společností k zajištění provozu stránky a používaných Partnerem nebo Klienty.

4. Termín a postup ukončení Smlouvy

4.1. Tato Smlouva vstupuje v platnost okamžikem stisknutí tlačítka, které potvrzuje souhlas Partnera s účastí v Partnerském programu a skutečnou registrací v programu Společnosti jako Partner.

4.2. Partner má právo jednostranně odmítnout účast v Partnerském programu písemnou formou Společnosti e-mailem. V tomto případě je Partnerovi vyplacena odměna za všechny zaplacené objednávky Klientů, které získal, v souladu s Přílohou 2. „Postup výpočtu a výplaty odměny“, avšak v souladu s minimálními částkami pro výběr prostředků uvedenými v článku 2.2. a 2.4. Přílohy 2 této dohody.

4.3. Společnost má také právo jednostranně vypovědět Smlouvu s Partnerem v případě, že Partner poruší platné právní předpisy České republiky. V takovém případě není Partnerovi vyplácena odměna.

4.4. Společnost má právo odmítnout uzavřít Smlouvu prostřednictvím oznámení této skutečnosti Partnerovi na webových stránkách. V tomto případě vyplácí Společnost odměnu za všechny zaplacené objednávky Klientů oslovené Partnerem v souladu s Přílohou 2. „Postup výpočtu a výplaty odměny“.

5. Zvláštní podmínky a odpovědnost stran

5.1. Společnost nenese odpovědnost vůči Partnerovi, pokud Klient, kterého Partner oslovil, provedl činnost, která vedla k odstranění označení Partnera, na základě čehož účetní systém považuje Klienta za získaného tímto Partnerem.

Faktory, které mohou bránit tomu, aby účetní systém považoval Klienta za získaného Partnerem, jsou následující:

5.1.1. programy zajišťující bezpečnost internetu;

5.1.2. systémy, které řídí přístup k internetu;

5.1.3. nastavení zásad zabezpečení operačního systému;

5.1.4. funkce různých verzí softwaru a zařízení používaných k přístupu na internet;

5.1.5. činnost Klienta vedoucí k odstranění ID u Partnera.

Pokud není možné identifikovat ID pro konkrétního Klienta, Partnerovi se nevyplácí odměna.

5.2. Pokud Partner může prokázat skutečnost, že oslovil Klienta k využívání služeb Společnosti, ale není identifikován účetním systémem na webových stránkách, má právo písemně informovat Společnost.

5.3. Společnost může zvážit oznámení Partnera a v případě potvrzení informací poskytnutých Partnerem přiřadit tohoto Klienta k Partnerovi.

5.4. Tato Smlouva může být Společností pozměněna a/nebo doplněna, a to i pokud jde o odměnu Klienta, kdykoli během doby trvání Smlouvy. Všechny změny a/nebo doplňky zveřejňuje Společnost na webových stránkách. Partner je povinen se samostatně seznámit se všemi změnami nebo dodatky ke Smlouvě.

5.5. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s jejím výkonem musí být postoupeny Rozhodčímu soudu České republiky.

6. Sídlo Společnosti a podrobnosti o Společnosti

Název společnosti: QuestinTour s.r.o.
Registrační adresa: Vamberská 262, 199 00 Praha 9, Česká republika
Identifikační číslo: 06135803

Bankovní údaje:

Název banky: Fio banka, a.s.
Adresa banky: Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Česká republika
Číslo účtu: 2101676447
Kód banky: 2010
IBAN: CZ40 2010 0000 0021 0167 6447
BIC / SWIFT: FIOBCZPP / FIOBCZPPXXX

Příloha 1. Technické a provozní podmínky

1. Technické podmínky webových stránek Společnosti

1.1. Použité technologie jsou technologie používané uživateli internetu:

1.1.1. HTTP, cookies, prohlížeče stránek (prohlížeče).

1.2. Předpokladem je, že si Klient musí vyžádat webovou stránku Společnosti prostřednictvím jedinečné URL adresy Partnera, která obsahuje označení Partnera.

2. Jak to funguje

2.1. Partner obdrží jednu nebo více speciálních adres URL s ID Partnera na webové stránce.

2.2. Po obdržení požadavku s ID Partnera jej web uloží do prohlížeče Klienta.

2.3. Když se Klient zaregistruje na webových stránkách Společnosti, je Klient přiřazen Partnerovi, pokud je v prohlížeči Klienta ID Partnera (tj. nebyl úmyslně nebo náhodně odstraněn).

3. Další podmínky

3.1. Jeden prohlížeč může obsahovat pouze jedno ID Partnera současně.

3.2. Web Společnosti aktivuje uložené první ID Partnera v prohlížeči Klienta, kterým Klient vstoupil na web Společnosti. Pokud tedy Klient vstoupil odkazem Partnera č. 1 a po chvíli odkazem Partnera č. 2, bude při registraci Klient přiřazen k Partnerovi č. 1 za předpokladu, že mezi návštěvou webových stránek Společnosti prostřednictvím odkazu Partnera č. 1 a registrací nebyl vymazán.

3.3. Doba uložení ID Partnera v prohlížeči Klienta na webových stránkách Společnosti je neomezená. ID není záměrně odstraněno. ID Partnera může být úmyslně nebo náhodně vymazáno samotným Klientem nebo softwarem (softwarem), který Klient používá. Nebo jinými osobami, programy nebo jevy, které mohou ovlivnit zařízení Klienta, kde je ID uloženo.

Příloha 2. Postup výpočtu a výplaty odměny

1. Podmínky výplaty odměny

1.1. Společnost vyplácí Partnerovi odměnu:

1.1.2. ve výši 10 % z částky zaplacených služeb Klientů oslovených Partnerem, s přihlédnutím k požadavkům Přílohy 1. „Technické a provozní podmínky“. Za první trasu zaplacenou Klientem se vyplácí odměna 10 %. V budoucnu je Klient přiřazen k Partnerovi a Partner obdrží odměnu 10 % z každé následující trasy zaplacené Klientem.

1.2. Odměna se vyplácí, pokud existuje vyplněný formulář žádosti z Přílohy 3 nebo 4, který Partner zašle na e-mailovou adresu Společnosti.

2. Pravidla výplaty odměny:

2.1. Minimální výše odměny, kterou lze Partnerovi vyplatit, je 40 EUR. Platba se provádí převodem na bankovní účet určený Partnerem po odečtení částky bankovních provizí.

3. Další podmínky

3.1. Pokud je Partnerem fyzická osoba, Společnost nevybírá srážkovou daň ani na ni nepřevádí daň. Partner tedy platí daň ze svých vlastních příjmů z Partnerského programu.

3.2. Přijetím Smlouvy vyjadřuje Partner svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.3. Datum, ke kterému Společnost splní svůj závazek vyplatit odměnu Partnerovi, je dnem, kdy jsou prostředky strhávány z běžného účtu Společnosti.

Příloha 3. Dotazník pro Partnera (fyzická osoba)

Dotazník fyzické osoby:

Jméno a příjmení:

Datum narození (dd.mm.rrrr):

Státní občanství:

Údaje o platném dokladu (číslo, série, kde a kdy byl vydán):

Registrační adresa:

Identifikační číslo plátce daně:

Název banky příjemce:

Běžný účet příjemce:

BIC banky příjemce:

Do/z banky příjemce:

DIČ/KPP banky příjemce:

Název banky příjemce:

Účet příjemce:

BIK banky příjemce:

Do / z banky příjemce:

DIČ / KPP banky příjemce:

Příloha 4. Dotazník pro Partnera (právnická osoba a OSVČ)

Název Společnosti/jméno:

DIČ/KPP (pouze pro jednotlivé podnikatele DIČ):

Adresa Sapolečnosti:

Banka příjemce:

Účet příjemce:

Do/z banky příjemce:

BIK banky příjemce:

DIČ/KPP banky příjemce:

Tel./fax:

IČO: